Regulamin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szelka – Dawid

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach

Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały nr 18/03 Naczelnej Rady Adwokackiej z 25 stycznia 2003 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach oraz uchwały nr 21/03 Naczelnej Rady Adwokackiej z 29 marca 2003 r.

Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. h) i lit. k) ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, zm. Nr 126 poz. 1069), uchwala się, co następuje:

§  1. 1. Wykonywanie zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółce polega na świadczeniu pomocy prawnej, w tym pomocy prawnej z urzędu, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o adwokaturze, przy pomocy zorganizowanego biura (kancelarii), z uwzględnieniem praw i obowiązków wynikających z samorządowych zasad organizacyjnych adwokatury.

2. Adwokat wykonuje zawód w siedzibie (siedziba zawodowa) wyznaczonej zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy, a poza wyznaczoną siedzibą – zgodnie z tą ustawą i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Adwokat może podejmować czynności zawodowe poza siedzibą zawodową na terenie całego kraju oraz za granicą, jeżeli jest to dopuszczalne przez prawo miejscowe lub przewidują to umowy międzynarodowe.

§  2. 1. Adwokat może wykonywać zawód w różnych formach jednocześnie i więcej niż w jednej spółce.

2. Umowa spółki z udziałem adwokata powinna być zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami regulaminu.

§  3. 1. Adwokaci wykonujący zawód w kancelarii indywidualnej, zespoły adwokackie, spółki z udziałem adwokatów, spółki z udziałem radców prawnych mogą pozostawać ze sobą w stałym stosunku zlecenia, jak również zawierać umowy dotyczące wspólnego prowadzenia poszczególnych spraw.

2. Adwokaci wykonujący zawód w kancelarii indywidualnej, zespoły adwokackie i spółki mogą zawierać z prawnikami zagranicznymi jednorazowe lub stałe umowy określające szczegółowe warunki i sposób współdziałania.

3. Niedopuszczalne jest korzystanie z pośrednictwa przy świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności oferowanie wynagrodzenia lub udziału w honorarium w zamian za doprowadzenie do zawarcia przez adwokata lub spółkę z udziałem adwokata umowy o świadczeniu usług adwokackich.

§  4. 1. Adwokat zobowiązany jest zgłosić okręgowej radzie adwokackiej wykonywanie zawodu w każdej z form i w każdej ze spółek, w której jest wspólnikiem. Zgłoszenie obejmuje imię i nazwisko adwokata, miejsce zamieszkania, siedzibę, miejsce prowadzenia kancelarii (adres), a jeżeli adwokat wykonuje zawód w spółce również nazwę, siedzibę i adres spółki. Jeżeli adwokat wykonuje zawód także poza wyznaczoną siedzibą (w filii), zgłoszenie obejmuje również wskazanie adresu filii. Obowiązek zgłoszenia może być wykonany przez spółkę.

2. Adwokat ma obowiązek dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem wykonywania zawodu. O zmianach podlegających wpisowi do rejestru, w tym o podjęciu wykonywania zawodu w dodatkowych formach, należy zgłosić w terminie siedmiodniowym od dnia dokonania zmiany. Niezależnie od innych skutków niedopełnienia obowiązku zgłoszenia, skierowanie korespondencji na dotychczasowy adres wywołuje skutek doręczenia.

3. Odpis umowy spółki oraz odpis postanowienia o wpisie do właściwego rejestru powinien być przekazany okręgowej radzie adwokackiej właściwej ze względu na siedzibę spółki lub siedzibę zawodową adwokata w terminie 1 miesiąca od doręczenia postanowienia, a jeżeli spółka nie podlega wpisowi do rejestru – od dnia podpisania umowy.

4. Adwokat lub spółka zawiadamia właściwe okręgowe rady adwokackie o każdej zmianie umowy dotyczącej spraw wymienionych w § 10 regulaminu oraz o przystąpieniu lub wystąpieniu adwokata ze spółki.

5. Jeżeli okręgowa rada adwokacka dysponuje już odpisem umowy spółki z tytułu zgłoszenia innego adwokata, wystarcza powołanie się na to zgłoszenie.6. O rozpoczęciu działalności filii lub oddziału spółki zgodnie z postanowieniami § 9 zawiadamia się okręgową radę adwokacką właściwą ze względu na siedzibę zawodową adwokata i miejsce działania filii lub oddziału.7. Postanowienia dotyczące obowiązku zgłoszenia oraz złożenia właściwej okręgowej radzie adwokackiej odpisu umowy stosuje się odpowiednio do wspólnoty biurowej.

§  5. 1. Lokal, w którym adwokat wykonuje zawód, powinien być odpowiedni.

2. Lokal powinien zapewniać właściwe warunki oczekiwania, a gabinet adwokata dyskrecję kontaktów z klientem. Gabinet adwokata powinien mieć samodzielne wejście i być wyłącznie używany na potrzeby wykonywania zawodu adwokata.

3. Lokal powinien być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że oznaczenie winno wskazywać, w sposób niebudzący wątpliwości, na wykonywanie w tym lokalu zawodu adwokata, przez użycie słów adwokat, adwokaci, adwokacki, w dowolnej formie gramatycznej.

Dotyczy to również spółek z udziałem adwokatów.

4. Lokal filii powinien być oznaczony nazwą kancelarii adwokackiej z dodaniem słowa filia. To samo odnosi się odpowiednio do oddziału spółki.

5. Prawnik zagraniczny może umieścić w oznaczeniu lokalu, w którym wykonuje stałą praktykę, tytuł zawodowy uzyskany w państwie macierzystym wyrażony w języku urzędowym tego państwa.

§  6. 1. Adwokaci, radcowie prawni oraz prawnicy zagraniczni mogą wykonywać zawód z wykorzystaniem wspólnego lokalu i urządzeń technicznych bez utworzenia spółki (wspólnota biurowa).

2. Umowa pomiędzy zainteresowanymi określa sposób rozliczania wydatków związanych z wykonywaniem zawodu we wspólnocie biurowej.

3. Umowa wspólnoty biurowej powinna zawierać zapis na sąd polubowny.

§  7. 1. Adwokat wykonujący zawód w kancelarii indywidualnej i spółka z udziałem adwokata obowiązani są prowadzić dokumentację, w tym rachunkową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto akta spraw obejmujące co najmniej wszystkie pisma upominawcze, procesowe i sądowe doręczone w sprawie, a także rejestr prowadzonych spraw.

2. Adwokat wykonujący zawód w kancelarii indywidualnej lub w innej formie obowiązany jest w terminie miesięcznym od zakończenia roku kalendarzowego składać okręgowej radzie adwokackiej informacje dotyczące liczby spraw, z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego z uwzględnieniem spraw wyznaczonych z urzędu oraz zleceń stałych i jednorazowych.

§  8. 1. Dokumenty kancelarii i spółki winny być przechowywane przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dokumenty związane z prowadzoną sprawą, powinny być przechowywane przez okres 1 roku od wykonania zlecenia, chyba że w umowie o świadczenie usług adwokackich strony postanowiły inaczej.

3. Po wykonaniu zlecenia należy wezwać klienta do odbioru oryginałów powierzonych dokumentów, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej. Jeżeli dokumentów archiwalnych lub zabytkowych nie można zwrócić uprawnionej osobie, terminy przechowywania określają przepisy obowiązującego prawa.

§  9. 1. Nie stanowi zmiany siedziby zawodowej wykonywanie przez adwokata czynności zawodowych poza tą siedzibą.

2. Poza siedzibą zawodową adwokat może, za zgodą okręgowej rady adwokackiej, wykonywać zawód w filii kancelarii lub w oddziale spółki, w granicach tej izby, w której ma siedzibę.

3. Okręgowa rada adwokacka udziela zgody adwokatowi wykonującemu zawód w izbie, jeżeli na terenie miejscowości, będącej odrębną podstawową jednostką samorządu terytorialnego, nie ma siedziby zawodowej inny adwokat.

4. W filii kancelarii adwokat powinien ustalić godziny pracy, co najmniej dwa razy w tygodniu. W ustalonych godzinach adwokat powinien pracować osobiście. W razie przeszkody może być zastąpiony przez aplikanta adwokackiego.

5. W oddziale spółki adwokatów lub adwokatów i radców prawnych winien stale urzędować adwokat posiadający wyznaczoną siedzibę w miejscowości będącej siedzibą oddziału spółki, będący wspólnikiem tej spółki albo adwokat wykonujący zawód w kancelarii indywidualnej w tej miejscowości, pozostający w stałym stosunku zlecenia z tą spółką, radca prawny, działający zgodnie z zasadami regulującymi wykonywanie zawodu radcy prawnego lub prawnik zagraniczny wpisany na listę wykonujących stałą praktykę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§  10. 1. Umowa spółki z udziałem adwokata powinna zawierać następujące postanowienia:a) oddziały i inne jednostki organizacyjne spółki mogą być tworzone wyłącznie za zgodą właściwych okręgowych rad adwokackich,b) następcą prawnym wspólnika może być wyłącznie adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny wpisany na listę wykonujących stałą praktykę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,c) ważnym powodem do wystąpienia ze spółki jest naruszenie przez spółkę przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze oraz postanowień regulaminu,d) w przypadku utraty przez wspólnika uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz skreślenia z listy prawników zagranicznych, uprawnionych do wykonywania stałej praktyki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien on wystąpić ze spółki przed końcem roku obrachunkowego, w którym utracił on prawo wykonywania zawodu; po bezskutecznym upływie wyżej wskazanego terminu, przyjmuje się, że wspólnik wystąpił w ostatnim dniu terminu,e) zapis na sąd polubowny.

2. Adwokat zobowiązany jest do wystąpienia ze spółki naruszającej przepisy Prawa o adwokaturze lub postanowienia regulaminu, jeżeli mimo wskazania uchybień przez właściwą okręgową radą adwokacką spółka nie doprowadzi swej działalności do stanu zgodnego z prawem i postanowieniami regulaminu.

§  11. 1. Umowa zawarta z klientem określa rodzaj usługi, zakres i zasady jej wykonania oraz wysokość wynagrodzenia (honorarium) adwokata lub spółki z udziałem adwokata z uwzględnieniem obowiązujących zasad etyki i godności wykonywania zawodu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§  12. 1. Adwokaci będący wspólnikami spółek zobowiązani są do dostosowania umów oraz działalności spółek do postanowień regulaminu do dnia 30 czerwca 2003 r.2. Adwokaci wykonujący zawód w dniu wejścia w życie regulaminu zobowiązani są do dokonania czynności, o których mowa w § 4 do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli nie wykonali ich na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.3. W wypadku niedostosowania umów i działalności spółki do postanowień regulaminu, w terminie określonym w ust. 2, adwokat powinien wystąpić z niej w najbliższym terminie wypowiedzenia.

§  13. 1. Postanowienia regulaminu odnoszące się do wykonywania zawodu przez prawników zagranicznych lub wspólnie z prawnikami zagranicznymi obowiązują z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069).

§  14. 1. Regulamin niniejszy wchodzi życie z dniem jego uchwalenia.

Kancelaria Adwokacka Ewa Szelka – Dawid,

kontakt: 97-500 Radomsko, ul. Wyszyńskiego 16, tel. 502 376 007, e-mail: adwokat-radomsko@wp.pl